top of page
Regulamin
 Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art.348 ustawy Kodeks cywilny z dn. 23.04.1964 i określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Studio Sananda Szkoła Yogi Agnieszka Wojtkowiak.

 
ZAKRES DZIAŁANIA STUDIO ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Studio Sananda Szkoła Yogi świadczy usługi w zakresie prowadzenia kursów jogi jako pozaszkolna forma edukacji  sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych przedstawionych w ofercie Studio umieszczonej na stronie internetowej www.studiosananda.pl  oraz dostępnej w placówce.
2. Klient ma prawo do korzystania z kursów jogi lub pojedynczych wejść w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub w zakresie uiszczonej opłaty za wejście jednorazowe zgodnie z cennikiem usług szkoły.
3. Jako, że joga jest złożonym systemem filozoficznym i prozdrowotnym a proces przyswajania elementów szkolenia zachodzi w czasie i jest zależny od wielu indywidualnych czynników kursy jogi oferowane przez studio mogą być dowolnie komponowane przez Klienta poprzez wybór odpowiedniego wejściówek.
4. Zakup wybranego karnetu/wejściówki jest jednoznaczny z zawarciem umowy na okres 30 dni w celu realizacji oznaczonej na karnecie ilości wejść w dostępnych terminach (grafik). Dokonanie płatności oznacza także akceptację niniejszego regulaminu                                                                                
 
KARNETY I PŁATNOŚCI
 
5.  Dostępne są karnety na określoną liczbę wejść: 4, 6, 8, 10 oraz tzw. karnet bez limitu ważne przez 30 dni licząc od pierwszego wejścia. Opłaty za niewykorzystane wejścia nie są zwracane.
6.  Wykorzystanie liczby wejść określonej na karnecie lub upływ terminu ważności karnetu jest jednoznaczny z wygaśnięciem umowy zawartej przez jego zakup.
7.  Płatności zgodnej z cennikiem dostępnym w Studio oraz na stronie internetowej szkoły należy dokonać z góry  przelewem na podany na stronie rachunek bankowy albo gotówką w szkole.
8.  Studio akceptuje Karty Partnerów wyłącznie w zakresie podjętej współpracy z podmiotami oferującymi karty benefitowe i na zasadach wynikających z tych Umów. Osoby będące posiadaczami w/w kart są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
9.  W celu prawidłowego świadczenia usług określonych w regulaminie  Klient upoważnia obsługę Studio do weryfikacji jego tożsamości oraz przetwarzania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu kontaktowego. Poza weryfikacją tożsamości uczestnika zajęć w/w dane wykorzystywane mogą być przez Studio jedynie do przesyłania informacji dotyczących zmian w grafiku, wyjazdów i warsztatów organizowanych przez Studio.


ZAJĘCIA
 
10.  Na zajęcia należy przyjść z wyprzedzeniem w celu przygotowania się do nich oraz dopełnienia formalności.
11.  Ćwiczenia odbywają się boso, obowiązuje wygodny strój (spodenki/legginsy i koszulka, skarpetki/bluza na czas relaksu).
12.  Dla dobrego samopoczucia należy ćwiczyć z niezbyt pełnym żołądkiem. Podczas prowadzonych zajęć nie należy spożywać płynów.
13.  Maty oraz inne pomoce do jogi znajdujące się w studio po zajęciach należy odłożyć na swoje miejsce.
14.  Cenne przedmioty można zabrać ze sobą na salę: szkoła nie odpowiada za osobiste przedmioty uczestników.
15.  Na czas zajęć należy wyłączyć telefon (także wibracje,) a w ich trakcie zachować ciszę, aby nie rozpraszać uwagi swojej ani innych uczestników.
16.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców.
 
 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
 
17.  Należy praktykować adekwatnie do swoich możliwości, stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
18.  Przy wykonywaniu ćwiczeń należy stosować się do poleceń nauczyciela. Nie należy pomagać ani udzielać korekty innym uczestnikom bez  jego zgody.
19.  Praktyka nie jest wskazana dla osób z poważnymi schorzeniami oraz po niedawno przebytej operacji.
20.  Osoby  cierpiące na choroby przewlekłe powinny skonsultować się z lekarzem.
21.  Menstruację, problemy zdrowotne należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami, nie wszystkie asany są odpowiednie w tych szczególnych sytuacjach.
22.  Dla pań w ciąży organizowane są odrębne sesje.
23.  Uczestnicy zajęć ćwiczą na własną odpowiedzialność, są zobowiązani do samodzielnego skonsultowania się z lekarzem w sprawie ewentualnych przeciwwskazań do praktykowania jogi. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób, na które cierpią uczestnicy.  

                                     
ZAKUP KARNETU/WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

                                                                                   
                                                                                        ____________________ 
ZALECENIA W TRAKCIE PANUJĄCYCH OBOSTRZEŃ


1.  Celem wdrożenia  tych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w  Studio Sananda Szkoła Yogi, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na  terenie obiektu.
2.  Obsługa Studia stosuje się do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim klientom niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania ze Studia.
3.  Wszystkie osoby przebywające na terenie Studio zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie dostępnym zarówno na stronie www.studiosananda.pl  jak i w recepcji szkoły.
4.  W Studio mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług nie mogą korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją lub w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Szkoły.
5.  Na terenie szkoły należy zakrywać usta i nos. Nie ma jednak obowiązku stosowania maseczek ochronnych w czasie ćwiczeń. Zaleca się natomiast zachowanie odległości 1.5 m pomiędzy osobami ćwiczącymi.
6.  Na zajęcia obowiązują zapisy. Obecność 15 osób na sali pozwala zachować 2-metrowe odstępy pomiędzy ćwiczącymi (znaczniki na podłodze)
7.  Przerwy pomiędzy zajęciami zostały wydłużone w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń oraz swobodnej wymiany grup.
8.  Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny: dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i po wyjściu z toalety, dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.
9.  Zaleca się ograniczenie korzystania z recepcji Studia oraz szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w szatni i recepcji. 
10.  W przypadku zakupu karnetu/wejściówki gotówką lub uzupełniania dokumentów przy biurku może znajdować się tylko jedna osoba.
11.  Zaleca się używanie własnych mat. Ćwiczenia w parach oraz używanie sprzętu, którego nie da się zdezynfekować zostaje chwilowo wstrzymane. W przypadku korzystania z mat dostępnych w Studio po zajęciach należy je zdezynfekować dostępnymi środkami umieszczonymi  na sali.
12.  W miarę możliwości prosimy o nieprzemieszczanie się po sali w trakcie zajęć.
13.  Ze względu na ograniczenie kontaktu, prosimy o zachowanie odstępu 1,5 m także w trakcie korzystania z szatni czy toalety.
14.  Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.
 
 
ZAKUP KARNETU/WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

  
bottom of page